Uriel, teksty z kwietnia 2014 roku

17 tekstów z kwiet­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest Uriel.

Ten co mówił że umierał za nas- nie umarł lecz zos­tał zabity.
Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 kwietnia 2014, 14:36

Mu­zyka jest schro­nieniem dla dusz po­ronionych szczęściem.
Odtwórz  

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 kwietnia 2014, 21:58

Le­nis­two całkiem tak jak pra­cowi­tość jest oz­naką imbecylizmu.
Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 kwietnia 2014, 22:58

Choć życie jest dla mnie męką- nie mogę się go wyrzec.
Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 kwietnia 2014, 23:04

Ja­ka szko­da...aby pójść do bo­ga trze­ba przejść przez wiare.
Odtwórz


dla Em:) ♥ 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 21 kwietnia 2014, 21:35

Nig­dy nie wiesz co cię spot­ka tam,gdzie nie ma spo­koju ducha.
Odtwórz  

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 kwietnia 2014, 14:07

Po­rażka jest niczym in­nym jak możli­wością do by­cia lepszym.
Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 kwietnia 2014, 22:47

Im dum­ne jest ser­ce tym trud­niej je posiąść.
Odtwórz  

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 kwietnia 2014, 23:31

Fak­ty nie przes­tają is­tnieć z po­wodu ich ignorowania.
Odtwórz  

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 kwietnia 2014, 19:33

Chwi­le...naj­gor­sze są te, które ciągną się w nies­kończo­ność kiedy cze­kamy..., kiedy nadzieja przep­la­ta się ze zwątpieniem.
Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 kwietnia 2014, 12:45

Uriel

Ludzie, którzy jedynie pracują, nie mają czasu na sny. Jedynie ten, kto śni, osiąga mądrość.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Uriel

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 grudnia 2016, 08:56Papużka sko­men­to­wał tek­st Zapalasz mnie w no­cy [...]

19 sierpnia 2015, 17:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy moz­na zmienic przyszlosc [...]

19 sierpnia 2015, 16:26Uriel do­dał no­wy tek­st Czy moz­na zmienic przyszlosc [...]

21 czerwca 2015, 15:33Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 czerwca 2015, 02:51Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 czerwca 2015, 00:49Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 czerwca 2015, 19:57Uriel do­dał no­wy tek­st Pożegnania są częścią postępujących [...]

20 czerwca 2015, 19:43Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 czerwca 2015, 19:42Uriel wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]

13 czerwca 2015, 17:21Uriel sko­men­to­wał tek­st Życie- og­romna sa­la tor­tur [...]