Uriel, teksty z września 2014 roku

11 tekstów z września 2014 ro­ku – auto­rem jest Uriel.

Tragedia

Czy skończy­my jak Kar­ta­gi­na ?
Kar­ta­gi­na zginęła w wal­ce, a Po­la­cy pop­rzez de­zer­cję.
Odtwórz  

fraszka
zebrała 3 fiszki • 29 września 2014, 22:19

Od­chodząc za­mykasz bra­my wspomnień.
Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 września 2014, 18:30

Jak daleko jest?

Nu­da...sta­re twarze...krok do ciebie
Po­ciąg wlecze się, że krzyczy - sza­lony do miej­sca przez­nacze­nia...ogień jest między na­mi.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 września 2014, 22:56

Cza­sa­mi czuję, że nie jes­tem so­lid­ny. Jes­tem pus­ty; nie ma nic za moimi oczyma.
Chcę tyl­ko ciem­ności- ciem­ności i ciszy.
Odtwórz  

myśl
zebrała 21 fiszek • 25 września 2014, 23:04

Wyt­rychem złudzeń ot­wieram pus­te obietnice.
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 24 września 2014, 22:43

Wspom­nienia są tam gdzie nas nie ma.
Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 września 2014, 14:19

Żyj nie od­puszczaj , po­tem do­wiesz się czy było warto.
Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 września 2014, 16:55

Praw­dzi­we dob­ro czy­nisz wte­dy gdy masz alternatywe.
Odtwórz  

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 września 2014, 22:19

Po­tykając się o myśli które są związa­ne z przeszłością praw­dy, poz­ba­wiam się uczu­cia ak­ceptac­ji realizmu.
Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 września 2014, 15:17

Wyb­rałem drogę która poz­wa­la trwać w nadziei złudzeń.
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 3 września 2014, 23:22

Uriel

Ludzie, którzy jedynie pracują, nie mają czasu na sny. Jedynie ten, kto śni, osiąga mądrość.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Uriel

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 grudnia 2016, 08:56Papużka sko­men­to­wał tek­st Zapalasz mnie w no­cy [...]

19 sierpnia 2015, 17:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy moz­na zmienic przyszlosc [...]

19 sierpnia 2015, 16:26Uriel do­dał no­wy tek­st Czy moz­na zmienic przyszlosc [...]

21 czerwca 2015, 15:33Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 czerwca 2015, 02:51Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 czerwca 2015, 00:49Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 czerwca 2015, 19:57Uriel do­dał no­wy tek­st Pożegnania są częścią postępujących [...]

20 czerwca 2015, 19:43Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 czerwca 2015, 19:42Uriel wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]

13 czerwca 2015, 17:21Uriel sko­men­to­wał tek­st Życie- og­romna sa­la tor­tur [...]